CẦU TRỤC

CẦU TRỤC

DẦM ĐƠN 3 TẤN , KHẨU ĐỘ 18 MÉT

Sử dụng Palant hiệu HYUNDAI & LGM

Read more

DẦM ĐƠN 3 TẤN , KHẨU ĐỘ 12MÉT

<p>Sử dụng Palant BANDO - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐƠN 3TẤN , KHẨU ĐỘ 17 MÉT

<p>Sử dụng Palant DONGYANG - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐƠN 5 TẤN , KHẨU ĐỘ 8 MÉT

<p>Sử dụng Palant 2 cấp tốc độ HUYNDAI - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐƠN 5 TẤN , KHẨU ĐỘ 15 MÉT

<p>Sử dụng Palant dạng LOWHEAD DONGYANG - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐÔI 10 TẤN , KHẨU ĐỘ 19 MÉT

<p>Sử dụng Palant PODEM -BULGARIA</p>

Read more

DẦM ĐÔI 30 TẤN , KHẨU ĐỘ 16 MÉT

<p>Sử dụng Palant LGM - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐÔI 7.5/3 TẤN , KHẨU ĐỘ 17 MÉT

<p>Sử dụng Palant DONGYANG - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐÔI 7.5 TẤN , KHẨU ĐỘ 16 MÉT

<p>Sử dụng Palant FITOP - TAIWAN</p>

Read more

DẦM ĐÔI 2 TẤN , KHẨU ĐỘ 15 MÉT

<p>Sử dụng Palant HUYNDAI - KOREA</p>

Read more